0850 166 266
info@poisti.to
Aktualita:
Prečo vám poisťovňa nechce preplatiť čelné sklo, ktoré rozbil kameň iného auta. Viac informácií sa dočítate v súvisiacom článku
Dnes je: 26.05.2020
Meniny má : Dušan
pay pay pay pay

Ako uzatvoriť zmluvu

Ako prvé si pripravte nasledujúce doklady:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla - Technický preukaz
  • Doklad totožnosti

Pozor ak máte v súčasnosti uzatvorené PZP, je dôležité vypovedať súčasné poistenie najneskôr 6 týždňov pred výročím. Viac informácii nájdete v sekcii zmena poisťovne.

Postup:

1. Zadanie údajov

Na úvodnej stránke poisti.to vyplníte základne údaje o Vašom vozidle, základne údaje o poistníkovi a doplňujúce údaje potrebne pre výpočet sadzieb. Väčšinu týchto údajov nájdete v technickom preukaze. Po vyplnení týchto údajov pokračujete kliknutím na tlačítko "Pokračovať". Na novej obrazovke sa Vám zobrazí dotazník s doplňujúcimi informáciami. Tento vyplňte a zadajte frekvenciu platenia. Pokračujte kliknutím na "Odoslať".

2. Výber produktu

Na stránke sa Vám zobrazí ponuka produktov od všetkých poisťovni. Pozorne si ju prehliadnite a vyberte si najvýhodnejšiu ponuku. Odporúčame prihliadať nie len na cenu, ale aj na výšku krytia. Ak máte vybratý produkt, pokračujte kliknutím na "pokračovať>>" .

3. Doplnenie údajov

V ďalšom kroku je potrebne zadať údaje potrebne pre poisťovňu, aby mohla byt Vaša zmluva pripravená na podpis. V jednotlivých kolónkach vyplňte údaje o poistníkovi. Ak je držiteľ a vlastník odlišný od poistníka je nutné v ďalších položkách odškrtnúť políčko: "držiteľ vozidla je totožný s poistníkom" "vlastník vozidla je totožný s poistníkom" a vyplniť aj údaje o držiteľovi a vlastníkovi. Podobne aj keď korešpondenčná adresa nie je zhodná s adresou trvalého bydliska/sídla.

Po kontrole Vami zadaných údajov kliknite na "pokračovať".

Doplňte údaje o vozidle. Všetky požadované údaje nájdete v technickom preukaze.

Na konci potvrdíte, že súhlasíte so Všeobecnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti SENTIA s.r.o.. Bez tohto potvrdenia nie je možné poistenie na poisti.to dojednať.

Po kontrole zadaných údajov pokračujte kliknutím na "Dojednať poistenie".

V tomto momente dostávate na mail kompletný návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy.

4. Obdržanie dokumentov

Do 48 hodín od dojednania poistenia na poisti.to by ste mali dostať poštou návrh poistnej zmluvy potvrdenou spoločnosťou SENTIA s.r.o. spolu s bielou a zelenou kartou, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu a doprovodným listom

Návrh poistnej zmluvy stačí podpísať. Originál + prvú kopiu návrhu poistnej zmluvy poslať poštou na adresu SENTIA s.r.o. uvedenú v kontakte. Posledná kópia zostáva Vám.

Ak do siedmich dní od obdržania návrhu poistnej zmluvy nebude doručený podpísaný návrh poistnej zmluvy na adresu SENTIA, môže sa stať, že Vaše poistenie nenadobudne platnosť.

Aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám odporúčame Vám uskutočniť platbu čo najskôr. V prípade nezaplatenia poistného, respektíve jeho prvej splátky zmluva nevznikne, a vy ste neboli v danom poistnom období krytý.

Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle poistku, spolu s bielou a zelenou kartou pre celé poistné obdobie.

V prípade, že ste od poisťovne obdržali poistnú zmluvu a zistili ste, že niektoré údaje nezodpovedajú Vašej osobe alebo vozidlu odporúčame čo najskôr kontaktovať našu spoločnosť. Chybné údaje za Vás nahlásime do príslušnej poisťovne.

Moje zmluvy
zabudol som heslo
Aktuality
13.01.2014: Nemohli ste za to, ale iné auto vám malým kamienkom, ktorý odskočil spod kolies, poškodilo čelné sklo. Ide o tisícky prípadov ročne. V dr...
celý článok >>
11.11.2014: Poisťovne núkajú k povinnému zmluvnému poisteniu asistenčné služby. Allianz Slovenská poisťovňa: Asistenčné služby sú určené pr...
celý článok >>
Slovník pojmov - Poistenie

Poistený (Poistenec)

Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedať za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).

Poistiteľ

Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Poistná ochrana

Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná sadzba

cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu

Poistná suma

V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem "škoda". Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

Poistná zmluva ( Poistka )

Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia ( doba trvania poistenia, poistné obdobie...). Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy.

Poistné krytie

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t.j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Poistné podmienky

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Pozri heslo "všeobecné poistné podmienky", "špecifické poistné podmienky".

Povinné poistenie auta

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Prevádzkovateľ motorového vozidla

V prípade poistenia motorových vozidiel ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá fakticky používa motorové vozidlo.

Sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V krátkodobých poisteniach sa tiež stanovuje v absolútnej hodnote v korunách. Ide o relatívne vyjadrenie ceny poisteného rizika.

Zľava na poistnom

Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri "Bonus"

Zmluvné poistenie

Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie daná zákonom - vtedy ide o povinné zmluvné poistenie.


Všeobecné podmienky používania | Kontakt Copyright © 2008-2010, SENTIA s.r.o., všetky práva vyhradené