0850 166 266
info@poisti.to
Aktualita:
Prečo vám poisťovňa nechce preplatiť čelné sklo, ktoré rozbil kameň iného auta. Viac informácií sa dočítate v súvisiacom článku
Dnes je: 26.05.2020
Meniny má : Dušan
pay pay pay pay

FAQ – časté otázky

Aké doklady potrebujem k uzatvoreniu poistenia vozidla?

občiansky preukaz, technický preukaz, resp. osvedčenie o evidencii vozidla

Ako rýchlo budem mať vozidlo poistené keď poistnú zmluvu uzatvorím cez www.poisti.to?

Poistná ochrana vozidla začína momentom, keď od nás dostanete a podpíšete poistnú zmluvu a pošlete ju na našu adresu. Štandardne je to do 48 hodín od vyplnenia údajov na stránkach poisti.to

Aké výhody mi ponúka Vaša spoločnosť?

Okrem doručenia poistnej zmluvy priamo do Vašej e-mailovej schránky získavate od nás darček, ktorý Vám bude doručený na Vašu adresu uvedenú v poistnej zmluve. Ďalšou výhodou pre Vás do budúcnosti je poskytovaný komplexný servis. Ten zahŕňa úplnú starostlivosť a správu o Vašu poistnú zmluvu počas celej doby jej trvania. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov Vám pomôžeme vzniknuté situácie zvládnuť, zabezpečiť všetky formality a poskytneme Vám odbornú pomoc.

Zaujala ma Vaša ponuka a chcem získať uvedené výhody a darček.

Stačí do príslušnej poisťovne, kde máte uzatvorené poistenie zaslať tlačivo Výpoveď PZ doplnené o potrebné údaje v lehote minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia – tj. pred dátumom uvedeným vo Vašej poistnej zmluve ako výročný deň. Potom si už len od nasledujúceho dňa po ukončení predchádzajúcej zmluvy na portáli www.poisti.to dojednajte novú zmluvu, zodpovedajte niekoľko ďalších otázok a získate všetky uvedené výhody a jako bonus aj malý darček, ktorý Vám príde poštou.

Kedy je potrebné uhradiť poistné?

Odporúčame Vám uhradiť poistné on-line ihneď pri uzatvorení poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam v prípade poistnej udalosti. Ak uhradíte poistné cez internet banking, platba ide priamo na účet poisťovne a poistka je preto okamžite v platnosti. Taktiež môžete platiť prevodným príkazom, ktorý Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Prečo je potrebné uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Ak držiteľ, vlastník motorového vozidla nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie hrozí mu pokuta až do výšky 100 000 Sk [3 319,39 €], keďže povinnosť mať toto poistenie je vyžadovaná zo zákona.

Prečo by som si mal uzatvoriť aj havarijné poistenie vozidla?

Pri havarijnom poistení sa poistenie vzťahuje okrem škody po nehode, ktorá vznikne na Vašom vozidle, aj na škody spôsobené živelnými pohromami, vandalizmom – tj. cudzím zavinením, prípadne na krádež. Viac informácií o výhodných sadzbách havarijného poistenia pre našich klientov Vám radi poskytneme na našej infolinke.

Ako mám postupovať keď sa mi stane poistná udalosť?

Na našej stránke si môžete stiahnuť tlačivo Záznam o dopravnej nehode, na ktorom si zaznamenáte všetky podrobnosti o dopravnej nehode, ktoré tiež odporúčame nosiť vo Vašom vozidle. Prípadne možete nahlásiť poistnú udalosť na zelenej linke príslušnej poisťovne.Je veľmi dôležité, aby ste každú poistnú udalosť nahlásili do poisťovne včas, aj keď je výška Vašej škody zanedbateľná, keďže je niekedy veľmi tažké odhadnúť skrytú škodu a poisťovňa by si pre zanedbanie tejto povinnosti mohla spôsobenú škodu voči Vám uplatňovať.

Čo je pre mňa ako klienta dôležité po novele zákona o PZP?

Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č.381/2001 Z. z. o PZP, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

Na aké škody sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie?

Poisťovni vyplýva zo zákona povinnosť uhradiť škodu spôsobenú na zdraví, náklady vzniknuté pri usmrtení, škody na veciach, ušlý zisk, náklady právneho zastúpenia poškodeného a náhradu nákladov, ktoré v súvislosti s dopravnou nehodou vznikli.

Môžem službe poisti.to dôverovať?

Služba poisti.to je realizovaná prostredníctvom spoločnosti SENTIA, s.r.o., ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti poisťovacieho agenta na území Slovenskej republiky. Platnosť uvedenej licencie si môžete skontrolovať na www.nbs.sk.

Čo ak sa potrebujem poistiť až za niekoľko týždňov či mesiacov?

Dátum začiatku zmluvy si môžete pri telefonickom dojednaní alebo cez internet stanoviť ľubovoľne.

Zelené linky

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s: 0800 122 222 (Infolinka)
  • AXA pojišťovna a.s., organizačná zložka Slovensko: 02 29 29 29 29
  • ČSOB poisťovňa, a.s: 0850 111 303 (Infolinka)
  • Generali Slovensko, a.s.: 0850 111 117 (volania zo SR), +421 2 58 276 666 (volania zo zahraničia)
  • Komunálna poisťovňa, a.s.: 0850 111 566 (volania zo SR), +421 2 52 62 72 82 (volania zo zahraničia)
  • KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s.: 0850 111 577 (volania zo SR), +421 2 5728 1670 (volania zo zahraničia)
  • Groupama poisťovňa, a.s.: 0850 211 411 (Infolinka)
  • UNIQA poisťovňa, a.s.: 0850 111 400
  • Wűstenrot Poisťovňa, a.s.: 02 / 57889 900 (Hotline)

Moje zmluvy
zabudol som heslo
Aktuality
13.01.2014: Nemohli ste za to, ale iné auto vám malým kamienkom, ktorý odskočil spod kolies, poškodilo čelné sklo. Ide o tisícky prípadov ročne. V dr...
celý článok >>
11.11.2014: Poisťovne núkajú k povinnému zmluvnému poisteniu asistenčné služby. Allianz Slovenská poisťovňa: Asistenčné služby sú určené pr...
celý článok >>
Slovník pojmov - Poistenie

Poistený (Poistenec)

Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedať za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).

Poistiteľ

Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Poistná ochrana

Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná sadzba

cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu

Poistná suma

V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem "škoda". Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

Poistná zmluva ( Poistka )

Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia ( doba trvania poistenia, poistné obdobie...). Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy.

Poistné krytie

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t.j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie

Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Poistné podmienky

Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Pozri heslo "všeobecné poistné podmienky", "špecifické poistné podmienky".

Povinné poistenie auta

Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Prevádzkovateľ motorového vozidla

V prípade poistenia motorových vozidiel ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá fakticky používa motorové vozidlo.

Sadzba poistného

Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V krátkodobých poisteniach sa tiež stanovuje v absolútnej hodnote v korunách. Ide o relatívne vyjadrenie ceny poisteného rizika.

Zľava na poistnom

Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri "Bonus"

Zmluvné poistenie

Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie daná zákonom - vtedy ide o povinné zmluvné poistenie.


Všeobecné podmienky používania | Kontakt Copyright © 2008-2010, SENTIA s.r.o., všetky práva vyhradené